• Categorii Categorii
 • Prima   -  ATESTARE PERSONAL   -  Procedura atestării

  Procedura atestării

    Comisia de atestare

  3.1.1 Componenţa comisei de atestare se constituie ad-hoc, în funcţie de domeniul securităţii industriale pentru care se solicită atestarea. Componenţa nominală a comisiei de atestare şi preşedintele acesteia se aprobă prin dispoziţia Serviciului recalificare şi atestare a personalului (SRAP CTSIC).
  3.1.2 Şedinţa comisiei de atestare se convoacă şi prezidează sub conducerea preşedintelui comisiei de atestare, în a cărei componenţă se include în mod obligatoriu un reprezentant al organului de control şi supraveghere tehnică de stat, cadrele didactice de specialitate.
  3.1.3 Şedinţa comisiei de atestare se consideră deliberativă, cu condiţia prezenţei majorităţii simple a membrilor acesteia.
  3.1.4 Componenţa comisiei de atestare a experţilor include, în mod obligatoriu, reprezentantul Organului abilitat în domeniul securităţii industriale, reprezentantul organului de control şi supraveghere tehnică de stat şi cadrele didactice de specialitate.
  3.1.5 Componenţa comisiei de atestare a personalului tehnic-ingineresc şi muncitoresc include, în mod obligatoriu, un reprezentant al organului de control şi supraveghere tehnică de stat şi cadrele didactice de specialitate.
  3.1.6 În activitatea sa, comisia de atestare are următoarele atribuţii:
  a) examinează dosarele prezentate de solicitanţi;
  b) înmânează cursanţilor teste şi fişele de examinare;
  c) aprobă lista întrebărilor pentru proba scrisă;
  d) examinează rezultatele probei scrise şi desfăşoară proba orală de atestare;
  e) completează şi semnează fişele de examinare;
  f) decide asupra susţinerii examenului;
  g) decide asupra anulării rezultatelor atestării;
  e) examinează contestaţiile solicitanţilor referitoare la rezultatele atestării şi decide asupra acestora.

    Atestarea experţilor

  3.2.1 Atestarea experţilor se efectuează conform domeniilor securităţii industriale şi a genului/lor de activitate stipulate în anexa 1 a prezentei Proceduri.
  3.2.2 Atestarea experţilor care activează în domeniul securităţii industriale constă în verificarea cunoştinţelor prevăzute de:
  a) cerinţele securităţii industriale stabilite de legile şi hotărîrile Parlamentului, hotărîrile şi ordonanţele Guvernului, ordinele şi dispoziţiile instituţiilor subordonate Guvernului care reglementează domeniul securităţii industriale;
  b) cerinţele securităţii industriale stabilite de documentele normative în construcţie şi standardele naţionale care servesc la proiectarea, construcţia-montarea şi exploatarea obiectelor industriale periculoase;
  c) cerinţele documentelor normativ - tehnice care stabilesc norme şi reguli de exploatare în siguranţă a obiectelor industriale periculoase şi care au caracter obligatoriu şi se identifică cu sigla ,,NRS" (Norme şi reguli de securitate);
  d) cerinţele documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale ale statelor cu care Republica Moldova are încheiate acorduri respective şi sunt preluate de către Organul abilitat în domeniul securităţii industriale.
  3.2.3 Admiterea la examenul de atestare se efectuează cu respectarea condiţiilor stipulate în p.2.1 şi 2.2 ale prezentei Proceduri.
  3.2.4 În vederea prelungirii duratei de valabilitate a permisului de exercitare, experţii urmează un curs de consultaţie cu o durată de cel mult de 8 ore, conform planului tematic aprobat de SRAP CTSIC.
  3.2.5 Atestarea periodică a experţilor se efectuează o dată la 36 de luni.
  3.2.6 La solicitarea experţilor, atestarea periodică poate fi desfăşurată în lipsa cursurilor de consultaţie.
  3.2.7 Subiectele de examinare în vederea atestării experţilor se elaborează conform domeniului securităţii industriale şi a genului de activitate pentru care se solicită atestarea. La solicitarea expertului/experţilor, SRAP CTSIC prezintă lista subiectelor de examinare în vederea pregătirii de examen.
  3.2.8 Atestarea experţilor se efectuează de către o comisie constituită în condiţiile p.3.1.4 ale prezentei Proceduri.
  3.2.9 Atestarea experţilor se efectuează în baza probei scrise şi orale.
  3.2.10 Atestarea experţilor în baza probei scrise, constă în răspunderea la subiectele de examinare stipulate în chestionarele de examinare care conţin cel puţin 40 întrebări.
  3.2.11 Atestarea experţilor în baza probei orale constă în acordarea întrebărilor suplimentare, dar nu mai mult de 2 întrebări referitor la metodele şi procedurile de expertiză desfăşurate, în cazul când, expertul a răspuns la cel puţin 31 întrebări la proba scrisă.
  3.2.12 Durata examenului de atestare în baza probei scrise constituie cel mult 60 min.
  3.2.13 După expirarea duratei examenului de atestare, expertul prezintă fişa de examinare comisiei de atestare pentru aprecierea corectitudinii răspunsurilor.
  3.2.14 Orice încercare de fraudă prin utilizarea surselor de informaţie prin plagiere (material de informare de specialitate), telefoane mobile sau alte dispozitive electronice de comunicare de la distanţă, de stocare/înregistrare a datelor care ar facilita rezultatele probei scrise, se sancţionează cu eliminarea expertului de la examen.
  3.2.15 Expertul/ţii absent/ţi de la sesiunea de examen nu se supun atestării.
  3.2.16 Comisia de atestare confirmă atestarea titularului în domeniul respectiv şi a genului de activitate cu înscrierea în fişa de examinare a calificativului ,,Atestat'', dacă titularul a răspuns corect la cel puţin 32 întrebări.
  3.2.17 Comisia de atestare confirmă neatestarea titularului în domeniul respectiv şi a genului de activitate cu înscrierea în fişa de examinare a calificativului ,,Neatestat'', în cazul în care titularul a răspuns incorect la mai puţin de 31 întrebări.
  3.2.18 În urma promovării examenului de atestare, titularului i se eliberează permis de exercitare.
  3.2.19 În cazul neatestării, examinarea repetată se efectuează în cadrul activităţii ulterioare a comisiei de atestare, condiţiile de examinare fiind similare atestării, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare din ziua nesusţinerii examenului de atestare.
  3.2.20 Dacă şi după examinarea repetată cunoştinţele se apreciază negativ, atunci comisia de atestare recomandă expertului/ţilor studierea şi majorarea gradului de cunoştinţe de profil în centrele specializate de instruire.
  3.2.21 Expertul/ţii tehnic/ci pot/poate contesta decizia comisiei de atestare în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele examenului de atestare, se depun prin cerere în termen de 3 zile lucrătoare din ziua examinării la sediul SRAP CTSIC sau se transmit online, e-mail sau cutie poştală.

    Atestarea personalului tehnic - ingineresc

  3.3.1 Atestarea personalului tehnic-ingineresc se efectuează conform domeniului securităţii industriale şi genului/lor de activitate stipulate în anexa 2 a prezentei Proceduri.
  3.3.2 Atestarea personalului tehnic-ingineresc care activează în domeniul securităţii industriale constă în verificarea cunoştinţelor prevăzute de:
  a) cerinţele securităţii industriale stabilite de legile şi hotărîrile Parlamentului, hotărîrile şi ordonanţele Guvernului, ordinele şi dispoziţiile instituţiilor subordonate Guvernului care reglementează domeniul securităţii industriale;
  b) cerinţele securităţii industriale stabilite de documentele normative în construcţie şi standardele naţionale care servesc la proiectarea, construcţia-montarea şi exploatarea obiectelor industriale periculoase;
  c) cerinţele documentelor normativ - tehnice care stabilesc norme şi reguli de exploatare în siguranţă a obiectelor industriale periculoase şi care au caracter obligatoriu şi se identifică cu sigla ,,NRS" (Norme şi reguli de securitate);
  d) cerinţele documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale ale statelor cu care Republica Moldova are încheiate acorduri respective şi sunt preluate de către Organul abilitat în domeniul securităţii industriale.
  3.3.3 Admiterea la examenul de atestare se efectuează cu respectarea condiţiilor stipulate în p.2.1 şi 2.2 ale prezentei Proceduri.
  3.3.4 În vederea prelungirii duratei de valabilitate a permisului de exercitare, personalul tehnic-ingineresc urmează un curs de consultaţie cu o durată de cel mult de 8 ore, conform planului tematic aprobat de SRAP CTSIC.
  3.3.5 Atestarea periodică a personalului tehnic-ingineresc se efectuează o dată la 36 de luni.
  3.3.6 La solicitarea personalului tehnic-ingineresc, atestarea periodică poate fi desfăşurată în lipsa cursurilor de consultaţie.
  3.3.7 Subiectele de examinare în vederea atestării personalului tehnic-ingineresc se elaborează conform domeniului şi a genului/lor de activitate pentru care se solicită atestarea. La solicitarea personalului tehnic-ingineresc, SRAP CTSIC prezintă lista subiectelor de examinare în vederea pregătirii de examen.
  3.3.8 Atestarea personalului tehnic-ingineresc se efectuează de către o comisie constituită în condiţiile p.3.1.5 al prezentei Proceduri.
  3.3.9 Atestarea personalului tehnic-ingineresc se efectuează în baza probei scrise şi orale.
  3.3.10 Atestarea în baza probei scrise constă în răspunderea la subiectele de examinare stipulate în chestionarele de examinare care conţin de la 10 -15 întrebări.
  3.3.11 Atestarea în baza probei orale constă în acordarea întrebărilor suplimentare, dar nu mai mult de 2 întrebări referitoare la cunoaşterea documentaţiei tehnice, construcţiei şi principiului de funcţionare a instalaţiei tehnice şi/sau sistemelor tehnologice, aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, acordarii primului ajutor medical, în cazul în care, personalul tehnic-ingineresc a răspuns la cel puţin 7 și, respectiv 12 întrebări la proba scrisă.
  3.3.12 Durata examenului de atestare în baza probei scrise constituie cel mult 30 min.
  3.3.13 După expirarea duratei examenului de atestare, personalul tehnic - ingineresc prezintă fişa de examinare comisiei de atestare pentru aprecierea corectitudinii răspunsurilor.
  3.3.14 Orice încercare de fraudă prin utilizarea surselor de informaţie prin plagiere (material de informare de specialitate), telefoane mobile sau alte dispozitive electronice de comunicare de la distanţă, de stocare/ înregistrare a datelor care ar facilita rezultatele probei scrise, se sancţionează cu eliminarea personalului tehnic -ingineresc de la examen.
  3.3.15 Personalul tehnic-ingineresc absent de la sesiunea de examen nu se supune atestării.
  3.3.16 Comisia de atestare confirmă atestarea titularului în domeniul respectiv şi a genului/lor de activitate cu înscrierea în fişa de examinare a calificativului ,,Atestat'', dacă titularul a răspuns corect la cel puţin 8 şi, respectiv 13 întrebări.
  3.3.17 În urma promovării examenului de atestare, titularului i se eliberează permis de exercitare.
  3.3.18 Comisia de atestare confirmă neatestarea titularului în domeniul respectiv şi a genului/lor de activitate, cu înscrierea în fişa de examinare a calificativului ,,Neatestat'', în cazul în care, titularul a răspuns incorect la mai puţin de 7 şi, respectiv 12 întrebări.
  3.3.19 În cazul neatestării, examinarea repetată se efectuează în cadrul activităţii ulterioare a comisiei de atestare, condiţiile de examinare fiind similare atestării, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare din ziua nesusţinerii examenului de atestare.
  3.3.20 Dacă şi după examinarea repetată cunoştinţele se apreciază negativ, atunci comisia de atestare recomandă personalului muncitoresc studierea şi majorarea gradului de cunoştinţe de profil în centrele specializate de instruire.
  3.3.21 Personalul muncitoresc poate contesta decizia comisiei de atestare în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele examenului de atestare, se depun prin cerere în termen de 3 zile lucrătoare din ziua examinării la sediul SRAP CTSIC sau se transmit online, e-mail sau cutie poştală.

    Atestarea personalului muncitoresc

  3.4.1 Atestarea personalului muncitoresc se efectuează conform domeniului securităţii industriale şi a genului/lor de activitate stipulate în anexa 2 a prezentei Proceduri.
  3.4.2 Atestarea personalului muncitoresc care activează în domeniul securităţii industriale constă în verificarea cunoştinţelor prevăzute de:
  a) cerinţele securităţii industriale stabilite de legile şi hotărîrile Parlamentului, hotărîrile şi ordonanţele Guvernului, ordinele şi dispoziţiile instituţiilor subordonate Guvernului care reglementează domeniul securităţii industriale;
  b) cerinţele securităţii industriale stabilite de documentele normative în construcţie şi standardele naţionale care servesc la construcţia-montarea şi exploatarea obiectelor industriale periculoase;
  c) cerinţele documentelor normativ - tehnice care stabilesc norme şi reguli de exploatare în siguranţă a obiectelor industriale periculoase şi care au caracter obligatoriu şi se identifică cu sigla ,,NRS" (Norme şi reguli de securitate);
  d) cerinţele documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale ale statelor cu care Republica Moldova are încheiate acorduri respective şi sunt preluate de către Organul abilitat în domeniul securităţii industriale.
  3.4.3 Admiterea la examenul de atestare se efectuează cu respectarea condiţiilor stipulate în p.2.1 şi 2.2 ale prezentei Proceduri.
  3.4.4 În vederea prelungirii duratei de valabilitate a permisului de exercitare, personalul muncitoresc urmează un curs de consultaţie cu o durată de cel mult 8 ore, conform planului tematic aprobat de SRAP CTSIC.
  3.4.5 Atestarea periodică a personalului muncitoresc se efectuează o dată la 12 de luni.
  3.4.6 La solicitarea personalului muncitoresc, atestarea periodică poate fi desfăşurată în lipsa cursurilor de consultaţie.
  3.4.7 Subiectele de examinare în vederea atestării personalului muncitoresc se elaborează conform domeniului şi a genului/lor de activitate pentru care se solicită atestarea. La solicitarea personalului muncitoresc, SRAP CTSIC prezintă lista subiectelor de examinare în vederea pregătirii de examen.
  3.4.8 Atestarea personalului muncitoresc se efectuează de către o comisie constituită în condiţiile p.3.1.5 al prezentei Proceduri.
  3.4.9 Atestarea personalului muncitoresc se efectuează în baza probei scrise şi orale.
  3.4.10 Atestarea în baza probei scrise constă în răspunderea la subiectele de examinare stipulate în chestionarele de examinare care conţin cel puţin 5 întrebări.
  3.4.11 Atestarea în baza probei orale constă în acordarea întrebărilor suplimentare, dar nu mai mult de 2 întrebări referitor la cunoaşterea instrucţiunilor de producţie, construcţiei şi principiului de funcţionare a instalaţiei tehnice şi/sau sistemelor tehnologice, aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, acordării primului ajutor medical, în cazul când personalul muncitoresc a răspuns la cel puţin 3 întrebări la proba scrisă.
  3.4.12 Durata examenului de atestare în baza probei scrise constituie cel mult 15 min.
  3.4.13 După expirarea duratei examenului de atestare, personalul muncitoresc prezintă fişa de examinare comisiei de atestare pentru aprecierea corectitudinii răspunsurilor.
  3.4.14 Orice încercare de fraudă, prin utilizarea surselor de informaţie prin plagiere (material de informaţie de specialitate), telefoane mobile sau alte dispozitive electronice de comunicare de la distanţă, de stocare/înregistrare a datelor care ar facilita rezultatele probei scrise, se sancţionează cu eliminarea titularului de la examen.
  3.4.15 Personalul muncitoresc absent de la sesiunea de examen nu se supune atestării.
  3.4.16 Comisia de atestare confirmă atestarea titularului în domeniul respectiv şi a genului/lor de activitate cu înscrierea în fişa de examinare a calificativului ,,Atestat'', dacă titularul a răspuns corect la cel puţin 4 întrebări.
  3.4.17 În urma promovării examenului de atestare, titularului i se eliberează permis de exercitare.
  3.4.18 Comisia de atestare confirmă neatestarea titularului în domeniul respectiv şi a genului/lor de activitate, cu înscrierea în fişa de examinare a calificativului ,,Neatestat'', în cazul în care titularul a răspuns incorect la mai puţin 4 întrebări.
  3.4.19 În cazul neatestării, examinarea repetată se efectuează în cadrul activităţii ulterioare a comisiei de atestare, condiţiile de examinare fiind similare atestării, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare din ziua nesusţinerii examenului de atestare.
  3.4.20 Dacă şi după examinarea repetată cunoştinţele se apreciază negativ, atunci comisia de atestare recomandă personalului muncitoresc studierea şi majorarea gradului de cunoştinţe de profil în centrele specializate de instruire.
  3.4.21 Personalul muncitoresc poate contesta decizia comisiei de atestare în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele examenului de atestare, se depun prin cerere în termen de 3 zile lucrătoare din ziua examinării la sediul SRAP CTSIC sau se transmit online, e-mail sau cutie poştală.

    Evidenţa, eliberarea, prelungirea şi reperfectarea permiselor de exercitare

  Evidenţa, eliberarea, prelungirea şi reperfectarea permiselor de exercitare se efectuează în baza registrului de evidenţă a permiselor de exercitare, în format de hîrtie şi/sau electronic.
  Evidenţa, eliberarea, prelungirea şi reperfectarea permiselor de exercitare se efectuează pentru personalul agenţilor economici/persoane fizice care a susţinut atestarea în cadrul SRAP CTSIC.
  SRAP CTSIC nu eliberează, prelungeşte şi reperfectează permise de exercitare pentru personalul agenţilor economici/persoane fizice care au susţinut atestarea în alte centre specializate de instruire.
  SRAP CTSIC poate refuza eliberarea/prelungirea/eliberarea duplicatului permisului de exercitare numai cu o justificare corespunzătoare în temeiul prevederilor Legii nr. 116 din 18.05.2012, dacă agentul economic/persoana fizică nu respectă prevederile contractuale ale serviciilor de atestare şi/sau în cazul nedepunerii cererii respective.
  Permisul de exercitare se eliberează persoanei în termen de 5 zile lucrătoare de la ziua susţinerii atestării.
  În cazul când intervin modificări în permisul de exercitare, fără a căror actualizare nu poate fi indentificată legătura dintre permisul de exercitare, obiectul actului şi titular, titularul este obligat ca în termen de 10 zile lucrătoare, să depună o cerere privind reperfectare a permisului de exercitare.
  În termen de 5 zile lucrătoare de la data de depunere a cererii de reperfectare a permisului de exercitare, SRAP CTSIC eliberează permisul de exercitare reperfectat şi comunică imediat solicitantului.
  În caz de pierdere, deteriorare a permisului de exercitare de către titular, acesta depune o cerere de eliberare a duplicatului.
  În termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului, SRAP CTSIC eliberează duplicatul permisului de exercitare, care nu poate depăşi temenul de valabilitate indicat în permisul de exercitare precedent pierdut sau deteriorat.
  Cererea privind reperfectarea/ eliberarea duplicatului permisului de exercitare poate fi depusă la sediul SRAP CTSIC online, prin e-mail sau cutie poştală.
  Eliberarea duplicatului permisului de exercitare se efectuează contra plată conform tarifului aprobat în modul stabilit.
  Eliberarea permisului de exercitare, duplicatului permisului de exercitare şi permisului de exercitare reperfectat titularului (persoanei/lor atestate şi/sau persoanei împuternicite) se efectuează fizic prin semnătura în registrul de evidenţă a permiselor de exercitare.
  SRAP CTSIC nu poartă responsabilitatea privind eliberarea permisului/lor de exercitare, dacă titularul nu a ridicat permisului/le de exercitare în termenele stabilite de p. 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9 ale prezentei Proceduri.